Okurita Okurita, burning bright …

The Okurita

Okurita Okurita, burning bright,
In the forests of the night;
What immortal hand or eye,
Could frame your joyfull symmetry?

Kim Okura © January 2021

OKURITAS
OKURITAS – a group of arcane figures on the subject oft C.O.W.S? (Can Our World Survive) Spirits and Their Sources – Lebensgeister und ihre Quellen. Here: The Neosacral One